Wijkuitvoeringsplan

Wijkuitvoeringsplan

Na de Regionale Energiestrategie (RES) en de gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW) zijn we toe aan de volgende stap: de wijk gaat daadwerkelijk verduurzamen. Per wijk gaan we aan de slag om te komen tot een breed gedragen en concreet uitvoerbaar wijkuitvoeringsplan, op weg naar een aardgasvrije en CO2-neutrale wijk. Dit uitvoeringsplan is de volgende stap in de warmtetransitie en een opmaat naar de feitelijke uitvoering. 
Wij zijn van mening dat een ‘one-size-fits-all’ aanpak voor wijkuitvoeringsplannen niet op gaat. Om te komen tot een haalbaar en betaalbaar plan, brengen we drie elementen samen: overall procesmanagement, het meenemen van bewoners en betrokkenen en geschikte duurzame technieken. Het samenspel tussen proces, participatie en techniek zorgt voor een breed gedragen en concreet uitvoerbaar wijkuitvoeringsplan. Samen bepalen we hoe jullie ideale mix eruit ziet en zorgen we ervoor dat je de juiste stappen zet naar een uitvoeringsplan dat past bij de wijk.
Image

Proces

Een breed opgezet proces met alle betrokkenen is voor ons de basis om te komen tot een gedragen wijkuitvoeringsplan. Zorgvuldigheid en transparantie zijn voor ons sleutelbegrippen om in een iteratief proces te komen tot een definitieve keuze voor een alternatief energiesysteem in de wijk en in de woning. We snappen dat er veel belangen samenkomen op een heel klein stukje van Nederland en dat we daar in elke wijk zorgvuldig mee moeten omgaan. We hebben in ons proces oog voor de belangen en inbreng van professionele stakeholders, bestuurders en inwoners. Stap voor stap bepalen we hoe de transitie van de wijk eruit komt te zien, wat leidt tot een breed gedragen en bestuurlijk vastgesteld wijkuitvoeringsplan. 

Organisatie

Het realiseren van een duurzame energievoorziening in de wijk vraagt om een goed uitgedachte organisatiestructuur. Dat betekent een proces met een vorm van democratie, met een stuurgroep van bestuurders die besluiten nemen en uitvoerende experts die het werk verrichten. Verder valt te denken aan afspraken, contracten en andere juridische zaken die geregeld zouden moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de rol van de gemeente; het doet er toe of die alleen faciliterend is, of dat de gemeente van plan is een eigen warmtebedrijf op te zetten. We kijken wat er nodig is en werken dat vervolgens uit in een Governance structuur.
Image
Image

Participatie

Het is van groot belang dat de bewoners energie gaan besparen, hun woning klaar gaan maken om van het aardgas af te gaan en dat er draagvlak is voor de gekozen alternatieve oplossingsrichting. Bij aanvang van het traject zullen we inzetten op het uitleggen, toelichten en samen controleren van de alternatieve oplossingsrichting. We sluiten graag aan bij eventuele bewonersinitiatieven of andere partijen die al actief zijn in de wijk. Samen ontwerpen we een passende participatiestrategie met aansluitend communicatieplan. Onze professionals kunnen zowel sparren op strategisch niveau over de juiste aanpak, als ook ondersteunen bij de uitvoering van hands-on communicatieacties.

Gebiedsafbakening

Een belangrijke eerste stap op weg naar een uitvoeringsplan is het bepalen van het gebied waar we het over hebben. Dat bepaalt immers ook de betrokkenen die gaan meedoen. De bestaande wijken komen voort uit een indeling van CBS; we bekijken of die indeling het meest logisch is voor het wijkuitvoeringsplan. We verzamelen eerst wijk- en woninggegevens die relevant zijn voor de warmtetransitie en voor de concrete toepassing van duurzame energieconcepten. Naast de ‘harde’ wijk- en woninggegevens brengen we ook ‘zachte’ meer sociale wijkkenmerken in kaart als basis voor de participatiestrategie. Uiteindelijk besluiten we samen met de initiatiefnemers wat de definitieve begrenzing van het gebied wordt.
Image
Image

Techniek

Al meer dan dertig jaar werken wij duurzame, aardgasvrije energieconcepten uit voor wijken en gebieden. We ondersteunen de gesprekken in de wijk graag met woord, beeld en cijfers om het meest kansrijke alternatief voor de wijk in kaart te brengen. Van no-regret maatregelen als isolatie, individuele oplossingen als warmtepompen en collectieve energievoorzieningen zoals warmtenetten. Zo weten we zeker dat alle betrokkenen, van wethouder tot burger snapt hoe duurzame technieken werken, welke gevolgen keuzes hebben en hoe dat bijdraagt aan een duurzame wijk. Soms is er niet één oplossing voor de gehele wijk of vraagt de fasering voor delen van de wijk om verschillende aanpakken. Hier komen proces, participatie en techniek bij elkaar en maken we met de wijk gefundeerde keuzes voor de toekomst.

Financiën

Betaalbaarheid van de transitie naar aardgasvrij is vaak één van de belangrijkste uitgangspunten voor alle betrokkenen. We ontwikkelen een businesscase voor al deze betrokkenen in de wijk. Zo berekenen we voor de beoogde exploitant van een warmteoplossing wat het aanbod is (bijvoorbeeld de maximale aansluitbijdrage die we acceptabel vinden) en wat de mogelijkheden zijn om het gat hiertussen te dichten met bijvoorbeeld subsidies of leningen. Voor de bewoner brengen wij duidelijk in beeld wat de kosten zijn: niet alleen bij aansluiting op een warmtenet maar ook bij toepassing van een individuele oplossing, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp in de woning. Zo geven we duidelijkheid over de financiële kant van de keuzemogelijkheden.
Image