Vertragingsatelier: naar een blauwdruk voor de aardgasvrije wijk

Versnellen door even stil te staan

Vertragingsatelier: naar een blauwdruk voor de aardgasvrije wijk

Versnellen door even stil te staan

Eerst organiseren, dán uitvoeren

De Transitievisie Warmte staat op papier. Het is tijd voor de volgende stap: het wijkuitvoeringsplan. De kansrijke buurten zijn geselecteerd, u heeft in grote lijnen duidelijk welke technieken geschikt zijn en welke stakeholders u aan tafel wil. Dan denkt u nu wellicht: in volle vaart door! Toch organiseren wij het Vertragingsatelier. Onze ervaring leert dat u vooral kunt versnellen richting een gedragen wijkuitvoeringsplan, door het proces in de beginfase scherp te krijgen. Juíst door even te vertragen, tijd te nemen voor reflectie, kunt u daarna met alle stakeholders, van college en raad tot aan woningcorporaties, nutsbedrijven en bewoners versnellen in de energietransitie.

Door in een goede, doordachte zet de wijk te analyseren en de aanpak uit te werken, ontstaat er meer tijd voor het afstemmen met alle betrokkenen in de wijk. Hiervoor bieden wij ons Vertragingsatelier aan, geïnspireerd op de succesvolle sprintsessies die wij voor de TVW's. In vier dagdelen bepaalt u zo, met alle stakeholders (denk aan woningcorporaties of de netbeheerder), welke stappen nodig zijn om tot een haalbaar wijkuitvoeringsplan te komen.

Een belangrijke vraag daarbij is: hoe pakt u als gemeente de regierol? We helpen u zo om het proces voor het wijkuitvoeringsplan in te richten, duidelijk te krijgen wat er in de wijk belangrijk is en hoe u dat kunt aanvliegen. Zo doorloopt u in vier dagdelen meteen grotendeels stap 1 en 2 van het stappenplan van Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) voor het opstellen van een WUP. En geeft het u de kans om vanuit een gezamenlijk uitgangspunt de diepte in te duiken voor de eerste wijk. 

Concreet aan de slag 

Zoveel wijken, keuze uit vele technieken. Een (deels) nieuwe gemeenteraad en college. De bewoners die betrokken zijn of nog moeten worden. De zoektocht naar een passende wijk om mee te starten. Het wijkuitvoeringsplan kan een complexe en grote opgave zijn, óók als in de Transitievisie Warmte de contouren al zijn bepaald. De keuzes die wijkuitvoeringsplannen vragen, wilt u vanuit de juiste kennis en onderbouwing kunnen maken. U kúnt meteen de diepte induiken en aan de slag gaan met het Wijkuitvoeringsplan. Maar bij WijkvanNu zien wij dat het goed is om vooraf met stakeholders te bepalen wat een goede startwijk is, of wat er nodig is om tot een gedragen wijkuitvoeringsplan te komen. Om vanuit focus met elkaar de juiste vervolgstappen te bepalen. Een gedegen procesaanpak voor het wijkuitvoeringsplan, zorgt voor een plan met draagvlak en leert u ook hoe dit proces in andere wijken op te starten.

Het Ontwerpatelier bestaat in ieder geval daarom uit de volgende onderdelen:  

  • Participatie: we werken de activiteiten uit die nodig zijn om bewoners te betrekken bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan, zodat bewoners op de juiste manier worden betrokken bij de transitie in de wijk.
  • Proces: We zetten de mogelijke processtappen op een rij en werken een procesplan uit voor het opstellen van wijkuitvoeringsplan. Met wie moet worden gesproken? Welke bijeenkomsten moeten worden georganiseerd? Welke besluiten moeten worden genomen, en wanneer? Welke hobbels en uitdagingen moeten worden geslecht?
  • Techniek: In de Transitievisie Warmte is vaak al een eerste richting gegeven in de techniek. Met een snelle wijkanalyse maken we inzichtelijk welk warmtealternatief goed past bij de wijk. Dat geeft richting aan de stappen die nog nodig zijn voor de technische uitwerking voor het wijkuitvoeringsplan.
  • Organisatie: Het realiseren van een duurzame energievoorziening in de wijk vraagt om een goed uitgedachte organisatiestructuur. Maar ook zicht op de rol van de gemeente, sluitende juridische afspraken of intentieverklaringen die het fundament bieden onder het proces naar een aardgasvrije wijk. We halen op wat nodig is om voor uw wijk tot een daadkrachtige projectorganisatie te komen die de gewenste oplossingsrichtingen mogelijk maakt, rekening houdend met de Wet collectieve Warmtevoorziening.
  • Financiën: We werken uit wat de gevraagde inzet in middelen en capaciteit vraagt van de gemeente en alle betrokken stakeholders om tot een wijkuitvoeringsplan te komen.

Met een aantal creatieve werkvormen zetten we in korte tijd grote stappen en brengen we de samenwerking op gang. We inventariseren met snelheid zowel de inhoud als het proces van de opgave. We onderzoeken met elkaar oplossingen, voorwaarden voor succes, benodigde samenwerking, samenhang en afstemming voor de betreffende wijk of buurt. Zo werken we in een korte tijd een routemap uit. Het biedt inspiratie, motivatie én richting om samen aan de slag te gaan en u heeft meteen zicht op de vervolgacties. Toepasbaar als blauwdruk voor al uw komende wijkuitvoeringsplannen.

 

Kosten en maatwerk 

In vier dagdelen gaan we aan de slag met de onderdelen participatie, proces, techniek, organisatie en financiën. Tijdens een intakegesprek bepalen wij met u de opzet, wie er aanwezig moeten zijn, welke deliverables er worden opgeleverd en hoe wij met u uw doelen kunnen bereiken. We werken met vaste tarieven per onderdeel, maar uiteraard is maatwerk mogelijk: wanneer u onderdelen in meer of minder mate wilt laten terugkomen, dan kijken wij met u naar een programma op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Lees meer over de dagindeling